top of page

PowerCube - EHD - Enhanced Heavy Duty

Висока почетна моќ
Висока изржливост при процесите на празнење/полнење
Одлична отпорност на длабоки празнења
Одлилна отпорност на вибрации

Screen Shot 2021-06-13 at 21.23.32.png

Висока почетна моќ
Висока изржливост при процесите на празнење/полнење
Одлична отпорност на длабоки празнења
Одлилна отпорност на вибрации
Low aintenance free – низок степен на одржување
Киселинска батерија со “no top-ups” систем кој не бара додавање на течности
Рамен капак со внатрешни лавиринт рекондензадиони комори со капачиња со специјални прстени кои не дозволуваат протекување и обезбедуваат специјална двоканална заштита преку систем за спречување на пожар при истекување на гасовите ( dual-channel centralised degassint with dual flame arrestor pad)
Креативна двојна плоча која го блокира сестемот внатре во келијата којашто обезбедува висок степен на отпорност од вибрација којашто е во согласност со највисоките стандарди во автомобилската индустрија"

energyCUBE-APC_15.jpg
bottom of page