top of page

FIAMM ECOFORCE AGM

AGM технологијата произведува акумулатори посветени на високите перформанси и висока потрошувачка на т.н. “модерни возила” од најновата генерација.

FIAMM ECOFORCE AGM
  AGM технологијата произведува акумулатори посветени на високите перформанси и високата потрошувачка на т.н. “модерни возила” од најновата генерација.

  Главната карактеристика на AGM акумулаторите е регенерацијата на енергијата, способноста да ја држат енергијата подолго време.

  AGM (Absorbent Glass Material ) – Акумулатори кои што гарантираат извондедни перформанси

  AGM технологијата обезбедува запечатени, херметички затворени акумулатори со контрола на издувните гасови ( value controled gas – recombination saled batteries) , за време на нивното работење не пости никаква интеракција со надворешната средина.

  Кислородот којшто е ослободен од позитивната плоча ( процесот на поделба на водата на водород и кислород) е пренесен и канализиран на негативната плоча при што процесот започнува одново.

  Крајниот резултат е затворен self-sufficient акумулатор кој што не е митува гасови и не конзумира течност.

  Произведени како резултат на производството на современи возила ( хибридни возила ) како резултат на новите мерки за CO2 емисиите на Европската Унија

  ORIGINAL Quality Spare Parts Regulation (EU) 461/2010 ECOFORCE standard ( што се однесува на користење на истата технологија, работна сила, процесот на обработка и процесот на контрола одобрени од произведувачите на автомобили).

  Затворен електрохемиски циклус без никакви емисии на гасови и без потрошувачка на вода

  Регенерација на енергијата од сопирање

  Најнова технологија и квалитет OE

  Екстремна висока моќ (cranking amperage)

  Екстремни циклуси на полнења и празнења

  Три до четири пати подолг животен циклус од традиционалните батерии

  Low self-discharge ( ниско ниво на само-празнење)

  Екстремно повисока отпорност на вибрации од конвенционалните акумулатори

  Целосно без одржување ( Total maintance free )

  Непропустливи ( leak-proof and spill-proof )
bottom of page